TIN TỨC

   
Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển Tuyển T
   
      Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường Công ty chúng tôi đã đầu tư hệ thống máy móc trang thiết bị đồng bộ; hệ thống khuôn mẫu đa dạng. Với đôi ngũ hơn 30 Cô